Volební program

Volební program 2014 vychází z našeho volebního programu 2010. Konkretní znění bude zveřejněno společně s oficiálním startem naší předvolební kampaně.

Provoz městského úřadu, hospodaření a majetek města

 • Základním požadavkem TOP 09 je model „skleněné radnice“, tedy maximální zpřístupnění agend městského úřadu a z nich plynoucích informací občanům. Chceme rozšířit úřední hodiny pro veřejnost na každý pracovní den a zásadně rozšířit a zpřehlednit množství informací poskytovaných na internetových stránkách města.
 • Je třeba rovněž rozšířit znalosti úředníků městského úřadu, aby byly snáze zastupitelní a mohli efektivněji pomáhat občanům. Současná úroveň spolupráce mezi jednotlivými odbory také není dostačující - jejím zlepšením se zrychlí a usnadní vyřizování požadavků občanů.
 • V oblasti zakázek pro město chceme zavést zcela transparentní výběrová řízení se zveřejněním všech informací na internetu včetně smluv. Ve vhodných případech budeme využívat elektronické aukce k dosažení nejlepších cen.
 • Současné příjmy z pronájmů městské zemědělské půdy a rybníků považujeme za nedostatečné, chceme revidovat příslušné smlouvy a zavést tržní ceny pro dosažení vyššího zisku.
 • Jako konzervativní strana samozřejmě budeme usilovat o vyrovnaný rozpočet města – úvěry jen pokud jsou výhodné a k zajištění strategicky nezbytných investic. V oblasti získávání peněz z evropských fondů se budeme snažit o získání maximálně možného objemu finančních prostředků, s tím souvisí důsledná příprava projektů, která je nezbytná pro jejich úspěšnost.
   
 • Plánované projekty na zvelebování města (např. přestavby veřejných ploch, instalace nových uměleckých prvků atd.), bychom vždy chtěli diskutovat nejen s odborníky, ale také s občanskými skupinami a občany, kteří o to projeví zájem.

  

Kultura, cestovní ruch

 • Za zásadní problém v kulturní oblasti považujeme neexistenci samostatného odboru kultury a cestovního ruchu. Naše město má díky své poloze na jihu Čech a pamětihodnostem velký turistický potenciál, který je potřeba využívat i skrze kulturní a společenské akce. Proto považujeme za nedostačující, aby tato oblast spadala přímo pod kancelář starosty města a byla pouze okrajovou agendou, jak je tomu nyní.
 • Pro podporu nových kulturních projektů chceme část stávajících prostředků určených na kulturu rozdělovat formou veřejných soutěží. Tím podpoříme i soukromé subjekty, alternativní scény atd. Nechceme se zastavit jen u podpory, ale aktivně vybízet a motivovat soukromé subjekty k rozvíjení kulturních aktivit, které mohou přilákat a oslovit další návštěvníky města.
   
 • Skladba kulturních akcí musí zaujmout všechny věkové skupiny. V současnosti je v Hradci nedostatečná nabídka kultury pro mladé lidi (koncerty, festivaly atd.).
   
 • Podporujeme projekt zřízení tzv. ,,rodinných pasů“ s různými motivačními a slevovými programy, které budou motivovat turisty zdržet se v našem městě více dní a tím podpořit místní podnikatele.
   
 • Rádi bychom lépe využili potenciál informačního centra v Panské ulici, rozšířili nabídku jeho služeb a suvenýrů, které nabízí. S tím souvisí i úzká spolupráce s Českými drahami, jejichž informační centrum na vlakovém nádraží je vstupní bránou do města a mělo by být městem podporováno.
   
 • Budeme hledat způsoby, jak zvelebovat stávající klidové zóny a hledat místo pro nové, aby město bylo příjemným místem pro občany i turisty. S tím souvisí i nutná revitalizace a omlazení městského parku.
   
 • Snahou TOP 09 bude i rozšiřování míst s bezbarierovými přístupy nejen pro handicapované spoluobčany či turisty, ale také pro rodiny s kočárky. S tím souvisí také postupné doplňování míst se zázemím pro malé děti (např. přebalovací pulty).

 

Sociální problematika

 • Budeme podporovat provozovatele chybějících sociálních služeb jako jsou: občanská poradna, doprava pro hendikepované spoluobčany, mobilní hospic.
 • Úzkou spolupráci bychom nově rádi udržovali s mateřskými centry, se zařízeními pro mladé lidi s handicapem a s nízkoprahovými zařízeními pro mládež.
 • Úkolem města bude aktivně přizpůsobovat kapacitu mateřských škol aktuální potřebě.

 

Doprava

 • Obchvat kolem Jindřichova Hradce se dotýká každého z nás a o jeho potřebnosti se má právo vyjádřit každý. Diskuze na toto téma musí být veřejná a nesmí zahrnovat pouze politiky a zájmové skupiny, nýbrž také nezávislé odborníky v oblasti dopravy, dotčené osoby a občany Jindřichova Hradce, kteří o to mají zájem.
 • Chceme aktivně řešit problematiku parkování nejen v centru města, ale i na sídlištích a v místních částech. Náměstí Míru je důležitým historickým centrem Jindřichova Hradce a mělo by být k dispozici občanům i turistům. V současnosti však náměstí dominují projíždějící a parkující auta. Jsme si vědomi složité situace parkování v centru města, proto musí být řešení citlivé a ne radikální. Velkým problémem je chybějící navigační systém na záchytná parkoviště, parkování je tak složité zejména pro návštěvníky našeho města. Navrhujeme instalaci kvalitního navigačního systému nejen pro parkování, ale také pro směrování ke kulturním památkám a zajímavým místům.
 • Trasy a časový harmonogram jízdy MHD musí odpovídat reálným potřebám občanů. Celý systém MHD musí být integrovaný a navázaný na  významné autobusové a vlakové spoje.  Rádi bychom zavedli přestupní jízdenku a zlevněné jízdné v MHD pro důchodce mimo špičku.
 • V rámci bezpečnosti silničního provozu vytipujeme společně s odborníky problémové lokality na komunikacích spravovaných městem a v těchto lokalitách budeme situaci řešit ať již stavebními úpravami či vhodným značením.
 • Chceme pokračovat v nastoleném směru postupné obnovy chodníků a komunikací v Jindřichově Hradci a v místních částech. Vyjít vstříc reálným potřebám občanů zřízením nových přechodů pro chodce a úpravou obrubníků pro maminky s kočárky a handicapované spoluobčany.
   
 • Diskuzí s odborníky a občany vytipujeme nová místa pro instalaci stálých informačních rychlostních tabulí a optických zpomalovacích pruhů pro zvýšení bezpečnosti provozu.
   

Zdravotnictví

 • Základem přístupu je minimálně udržet rozsah zdravotní péče ve městě.
 • Podpora prosperity a udržitelného rozsahu péče v nemocnici prostřednictvím aktivní účasti zástupce města v dozorčí radě.
 • Podpora soukromých lékařských praxí – součinnost s pojišťovnami na lokální úrovni.
 • Spolupráce města s nemocnicí pro stabilizaci a získávání lékařů.

  

Místní části Jindřichova Hradce

 • Chceme aktivně řešit rozvoj místních částí Jindřichova Hradce a jejich spravedlivé financování (např. v současné době aktuální téma odkanalizování Radouňky a Buku).
 • Zlepšíme komunikaci s osadními výbory.
   
 • Rádi bychom zlepšili dopravní dostupnost místních částí pomocí MHD.

 

Sebereprezentace města

 • Město má využívat pro komunikaci s občany i moderní prostředky, tedy zejména internet. Informačně nabité, estetické a zejména funkční webové stránky jsou důležitou součástí reprezentace města navenek a zároveň zdrojem informací o městské správě směrem k občanům. Mají fungovat jako základní zpětná vazba na kroky učiněné radnicí. Aktuální stav webové prezentace města je nedostatečný.
 •  Budeme usilovat o pořádání významných celorepublikových a mezinárodních společenských akcí, které budou zvyšovat prestiž města.
   
 • Sebereprezentace města musí být strategická a komplexní (webové stránky, veletrhy cestovního ruchu, partnerská města atd.)
   

Sport a tělovýchova

 • Prioritou TOP 09 je rozpočtová odpovědnost, proto zlepšení podpory sportu nevidíme v navyšování stávajícího rozpočtu, ale v efektivnějším rozdělování prostředků z rozpočtu města. Současná pravidla financování, které vycházejí z počtu registrovaných členů, podle nás protežují úzký okruh sportů. Naší snahou bude vytvořit transparentní systém rozdělování peněz, jenž bude podporovat všechny sportovní oddíly zaměřené na děti a mládež. Ty na rozdíl od seniorských soutěží mají jen omezenou možnost získat prostředky ze sponzorských darů.
 • Zároveň zvažujeme zavedení určité formy stipendia pro sportovně nadané děti ze sociálně slabších rodin.

 
Školství a mimoškolní činnost

 • Budeme usilovat o sladění počtu míst v mateřských školkách s aktuální poptávkou
 • Potenciál plynoucí ze spolupráce města a Fakulty managementu VŠE není plně využitý. Chceme se snažit podporovat společné projekty a maximálně využívat všech výhod plynoucí z přítomnosti prestižní fakulty v Jindřichově Hradci.
   
 • Město musí vést aktivní dialog s Jihočeským krajem o koncepci sítě středních škol v závislosti na analýze nezaměstnanosti v Jindřichově Hradci. Současná nerovnáváha způsobuje nadbytek jednostranně zaměřených uchazečů o práci a nedostatek jiných.
   
 • V rámci pomoci základním školám bude naší snahou diskuze a mezioborová spolupráce k vytvoření koncepce pro prevenci sociálně-patologických jevů. Tato prevence je nyní na základních školách nedostatečná.
   
 • Město by mělo ve spolupráci s Jihočeským krajem aktivně vytvářet podmínky pro pestrou mimoškolní činnost dětí a mládeže.

 

Podpora podnikání

 • Radnice jako každý jiný úřednický aparát nejlépe pomůže podnikatelům tak, že bude pracovat vstřícně, rychle a efektivně. Chceme zlepšit interakci jednotlivých odborů s podnikateli při vyřizování běžných agend, bez zbytečných průtahů a překážek.
 • Díky podrobnému zveřejňování výběrových řízení na internetu budou mít místní podnikatelé lepší přístup k informacím o zakázkách města.
 • Podporujeme projekt zřízení tzv. ,,rodinných pasů“ s různými motivačními a slevovými programy, které budou motivovat turisty zdržet se v našem městě více dní a tím podpořit místní podnikatele.
 • Chceme podporovat drobné živnostníky, kteří jsou navázáni na turistický ruch - restauratéry, hoteliéry, poskytovatele ubytování, drobné obchodníky. Formou co-marketingu (spolufinancování reklamy) chceme podpořit propagaci našeho města a v něm nabízených služeb. Vytvoříme společný turistický internetový portál pro snažší orientaci návštěvníků města.
 • Chceme aktivně vybízet a motivovat soukromé subjekty k rozvíjení kulturních aktivit, které mohou přilákat a oslovit další návštěvníky města. Obdobně chceme podporovat a motivovat provozovatele restaurací ke zřizování venkovních předzahrádek a odstranit tak stávající chybný aparát, který toto podnikání umožňuje pouze zlomku podnikatelů.
 • Pro rozvoj nových průmyslových aktivit chceme podporovat využití stávajících brownfieldů a jejich revitalizaci, např. v bývalém závodě Jitka, STS a dalších.
 • Podporujeme myšlenku zřízení městského kempu pro zvýšení atraktivity města v letních měsících.

 

head
''Copyright © 2009-2014  TOP 09, TOP 09 Jindřichův Hradec, www.chcizmenithradec.cz  |  Všechna práva vyhrazena